Závěr studia

(Informace pro obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika přinášejí webové stránky tohoto oboru: http://www.pocitacova-lingvistika.cz.)

Závěr bakalářského  a navazujícího magisterského studia

obory  Český jazyk a literatura (bakalářské a navazující magisterské studium)

           Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (navazující magisterské studium)

Informace ke státní závěrečné zkoušce

Státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia probíhají pro podzimní semestr v lednu (řádný i opravný termín), pro jarní semestr v červnu (řádný i opravný termín) a v září (pouze řádný termín).

Tematické okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce z českého jazyka

Tematické okruhy k magisterské státní závěrečné zkoušce z českého jazyka

Přihlašování ke státním závěrečným zkouškám

Studenti hlásící se k státní závěrečné zkoušce musí mít splněny všechny náležitosti k řádnému ukončení studia (včetně potvrzení ze studijního oddělení o splnění všech studijních povinností). Studenti, kteří chtějí vykonat bakalářskou nebo magisterskou zkoušku, musí mít v ISu zapsán předmět SZZ a musí být v ISu přihlášeni ke SZZ (po vypsání termínů).

Termíny SZZ září 2017 – řádné i opravné: v týdnu od 4. 9. 2017.

Rozpis SZZ (září 2017)

Informace k diplomovým pracím

Diplomové práce (jazykovědné) zadané na Ústavu českého jazyka

Téma bakalářské diplomové nebo magisterské diplomové práce si vybírá student na základě nabídky témat u jednotlivých vyučujících v Informačním systému (Rozpisy témat), popř. pokud má zájem zpracovat téma mimo nabídku, může se obrátit na příslušného vyučujícího. Je doporučeno téma s potenciálním vedoucím práce před přihlášením k tématu nejdříve osobně konzultovat. Student se k tématu přihlašuje výhradně přes IS.

Téma bakalářské a magisterské práce (oborové nebo diplomové) z českého jazyka nesmí být totožné.

S diplomovou prací souvisí povinnost absolvovat diplomový seminář / diplomové semináře podle kontrolní šablony příslušného typu studia a imatrikulačního ročníku!

Termíny odevzdání diplomových prací:

do 30. dubna – závěrečná zkouška v červnu

do 30. června – závěrečná zkouška v září

do 30. listopadu – závěrečná zkouška v lednu.

Pokyny k odevzdání práce (podle fakultního harmonogramu Rozpisů témat):
 1. Student musí zkontrolovat finální podobu tématu diplomové práce v aplikaci Rozpisy témat (https://is.muni.cz/auth/rozpis) – tj. zda je student k tématu přihlášen, zda je zadán vedoucí práce, zda nechybí finální název v českém a anglickém jazyce a oficiální zadání.
  a) Studenti, kteří práci odevzdávají v jarním semestru – do 31. března (platí i pro studenty, kteří budou obhajovat v září!).
  b) Studenti, kteří práci odevzdávají v podzimním semestru – do 31. října.
 1. Student musí odevzdat diplomovou práci v tištěné podobě ve dvou exemplářích na sekretariát ÚČJ a současně řádně naplnit archiv závěrečné práce v ISu (elektronická verze práce). Obsah obou verzí musí být identický.
  a1) Studenti, kteří práci odevzdávají v jarním semestru – do 30. dubna.
  a2) Studenti, kteří budou obhajovat v září – do 30. června.
  b) Studenti, kteří práci odevzdávají v podzimním semestru – do 30. listopadu.

Název práce v rozpisu témat, v odevzdané tištěné i elektronické podobě musí být stejný.

Podrobný rozpis fakultního harmonogramu viz:

http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/studium/navody/harmonogram_rozpisu_temat_szz.pdf

Doporučení k formální podobě diplomové práce na oboru Český jazyk a literatura (obhajované na Ústavu českého jazyka)

Doporučený rozsah diplomové práce:

– bakalářská DP: 70 000 znaků;

– magisterská DP: 140 000 znaků.

Závaznou součástí práce je titulní strana, čestné prohlášení o původnosti práce (s podpisem autora), obsah, soupis použité literatury, abstrakt (anotace a klíčová slova – podle pokynů v IS).

Práce musí mít náležitou formální úroveň, tedy musí být napsána odborným stylem, ve spisovném jazyce a bez pravopisných chyb. Autor odpovídá za jazykovou správnost – u prací odevzdávaných na Ústavu českého jazyka se k tomuto zvláště přihlíží a hrubé nedostatky v této oblasti mohou být důvodem pro nepřijetí práce.

Pozornost je třeba věnovat také způsobu citace. Bibliografické citace jsou obecně určovány platnou normou (ČSN ISO 690) a zvyklostmi Ústavu českého jazyka. Přihlíží se také např. k citační praxi časopisu Naše řeč, popř. k informacím uvedeným v Příruční mluvnici češtiny 1995, s. 665–669. Nedoporučuje se automaticky přebírat citace uváděné v knihovních katalozích, vždy je třeba znění bibliografického údaje ověřit.

Příklady možných způsobů citace pro často citovaná jazykovědná kompendia:

KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ (eds.). Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002.

KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Zdenka RUSÍNOVÁ (eds.). Příruční mluvnice češtiny. 2., opravené vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

PLESKALOVÁ, Jana, Petr KARLÍK, Radoslav VEČERKA a Marie KRČMOVÁ (eds.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2007.

Další užitečné informace k formální podobě práce najdete na webu FF MU v položce Studium – Předpisy, návody a rady – Vzor diplomových prací.

Podrobné informace k diplomovým pracím viz Studijní a zkušební řád MU (článek 38 – Zveřejňování, kontrola a archivace závěrečných prací) a na webu FF MU Studium – Předpisy, návody a rady – FAQ – Co je třeba zařídit před státní zkouškou? + Vzory písemných prací.