Profil absolventa

(Profil absolventa je formulován ve vztahu k jazykovědné složce získaného vzdělání.)

Bakalářské studium Český jazyk a literatura

Studium (jednooborové nebo dvouoborové)  je koncipováno jako samostatný celek ukončený získáním titulu Bc. a zároveň jako předpoklad pro pokračování v navazujícím studiu magisterském.

Absolvent je seznámen s popisem češtiny ve všech jazykových rovinách a s hlavními fázemi jejího vývoje, dokáže vývojové procesy propojit s výsledky v současném stavu jazyka.

Zná pojmosloví oboru, orientuje se v lingvistické metodologii, má přehled o odborné literatuře oboru, o jeho směřování i interdisciplinárních souvislostech. Ovládá kodifikaci spisovné češtiny, osvojil si komunikační dovednosti pro velmi dobrý mluvený i psaný projev a pro víceaspektovou práci s textem.

Absolventi studia jsou vybaveni pro všechna povolání, jež vyžadují dobrou znalost spisovné češtiny v mluvené i psané podobě, výborné vyjadřovací schopnosti a kvalifikaci pro práci  s texty a informačními zdroji. Mohou se uplatnit jako publicisté, redaktoři, editoři a korektoři, tiskoví mluvčí, jazykoví poradci, dokumentátoři apod. V kombinaci s dalším filologickým oborem též jako překladatelé a tlumočníci.   

Navazující magisterské studium Český jazyk a literatura
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Studium (jednooborové nebo dvouoborové) navazuje na bakalářský studijní obor Český jazyk a literatura. Ukončeno je získáním titulu Mgr.

Absolvent disponuje komplexním jazykovědným bohemistickým vzděláním včetně orientace ve speciálních disciplínách (např. onomastice, dialektologii, etymologii, korpusové lingvistice). Ovládá kodifikaci spisovné češtiny, má dobré znalosti o vývoji této prestižní jazykové variety. Rozumí jazykovědným teoretickým konceptům a metodologii práce s jazykem na vyšší úrovni, osvojil si dovednosti potřebné pro zpracování zadaného tématu s použitím samostatně zvolené metody, dokáže prezentovat výzkumné výsledky a vytvořit odborný text dle akademických zvyklostí.

Absolvent učitelského oboru má vedle bohemistického vzdělání též teoretické i praktické znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky, a je tak vybaven kompetencemi potřebnými pro kvalitní výkon pedagogické činnosti na středních školách (především na gymnáziích).

Studium je rovněž zaměřeno na posílení teoretické a metodologické připravenosti absolventů pro vstup do doktorského studia.

Absolventi studia mohou vykonávat – kromě výuky na středních školách – celou řadu povolání, v nichž se vyžaduje specializovaná znalost českého jazyka i jeho praktické ovládání. Mohou se uplatnit na odborných, a především  řídicích pozicích v médiích, v nakladatelstvích, v kulturních institucích, ve státní správě i v soukromém sektoru jako např. redaktoři, editoři, tiskoví mluvčí, dokumentátoři, jazykoví poradci, korektoři. Jsou rovněž připraveni samostatně vyhledávat, kriticky posuzovat a adekvátně využívat různé informační zdroje. Absolventi dvouoborového studia mají uplatnění širší, např. ve spojení s dalšími jazyky mohou najít zaměstnání jako překladatelé nebo tlumočníci. V praxi jsou také velmi dobře využitelné znalosti a dovednosti, které lze získat v rámci volně přístupných bloků specializovaných kurzů z oblasti počítačové a korpusové lingvistiky, výuky češtiny jako cizího jazyka ad.