Přijímací řízení

(Informace pro obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika přinášejí webové stránky tohoto oboru: http://www.pocitacova-lingvistika.cz.)

Přijímací řízení do bakalářského studia

obor Český jazyk a literatura

Přijímací řízení probíhá 1x ročně (pro vstup do  podzimního semestru).

Požadavky pro přijetí:

– Maturita

– Úspěšné zvládnutí Testu studijních předpokladů (informace o TSP: zde), který je organizován centrálně pro celou MU.

Přijímací řízení nezahrnuje oborovou zkoušku z českého jazyka a literatury.

Viz též  informační materiály FF a MU:

Přijímací řízení

Informace pro uchazeče o studium

Přijímací řízení do magisterského studia

obory  Český jazyk a literatura

           Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Přijímací řízení probíhá 2x ročně pro neučitelské studium (pro vstup do podzimního i jarního semestru) a 1x ročně  pro učitelské studium (pro vstup do  podzimního semestru).

Požadavky pro přijetí:

– Absolvování bakalářského studia oboru obsahově blízkého bakalářskému studiu oboru Český jazyk a literatura na FF MU (o příbuznosti oborů rozhoduje vedení Ústavu českého jazyka a Ústavu české literatury a knihovnictví  FF MU).

– Úspěšné zvládnutí oborového testu. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá rozsahu tematických okruhů pro státní závěrečnou zkoušku bakalářského studia oboru Český jazyk a literatura na FF MU (jazyková část tematických okruhů SZZ zde; literární část tematických okruhů je přístupna na webových stránkách Ústavu české literatury a knihovnictví).

Doporučujeme zájemcům o studium, aby si znalosti v rozsahu tematických okruhů bakalářské SZZ skutečně osvojili, neboť jsou obsaženy i v požadavcích pro SZZ magisterského studia (předpokládá se, že případné rozdíly mezi bakalářským studijním programem oboru Český jazyk a literatura na FF MU a podobnými programy na jiných vysokých školách si posluchači sami doplní během magisterského studia – zájemcům bude v tomto smyslu umožněna účast na výuce příslušných kurzů bakalářského studia a konzultace s vyučujícími).

– Absolventi bakalářského studia oboru Český jazyk a literatura na FF MU, kteří SZZ bakalářského studia složí v rozmezí stupňů A–C, jsou do navazujícího studia přijati bez oborových přijímacích zkoušek. Od bakalářské SZZ však nesmí uplynout více než rok (dva semestry). Musí si však samozřejmě podat přihlášku ke studiu.

– Uchazeči o studium Učitelství českého jazyka a literatury musí kromě oborového přijímacího testu absolvovat ještě pedagogicko-psychologický test (předchází oborovému testu).  Každý uchazeč vykoná tento test pouze jednou (resp. platí první výsledek). Uchazečům, kterým je prominuta přijímací zkouška na základě výsledků bakalářské SZZ, je prominut i pedagogicko-psychologický test.

Viz též  informační materiály FF a MU:

Přijímací řízení

Informace pro uchazeče o studium