Studium

Studijní obory, na jejichž realizaci se ÚČJ podílí, aktuálně navštěvuje cca 500 studentů  MU. ÚČJ zajišťuje cca 130 povinných a výběrových kurzů. Posluchači mají možnost získat podrobné znalosti o jazyce v základních bohemistických disciplínách orientova­ných jak synchronně (fonetika a fonologie, morfologie, slovo­tvorba, syntax, lexikologie, stylistika), tak diachronně (staroslo­věnština, historická mluvnice češtiny, vývoj spisovné češtiny); rovněž se jim nabízí množství teoreticky i prakticky zaměřených výběrových kurzů, pokrývajících jak tradiční, tak nově se rozvíjející lingvistické disciplíny, metody a přístupy (přednášky a semináře jsou věnované např. dialektologii, etymologii, onomastice, kodifikaci, jazykové kultuře, korektorské a ediční praxi, jazykové akvizici, češtině pro cizince, prag­matice, počítačové a korpusové lingvistice, základům statistiky, překladatelské praxi, strojovému překladu, formálním přístupům k jazyku ad.). Učitelské navazující studium zajišťuje navíc základní orientaci v oborové didaktice, pedagogice a psychologii a zabezpečuje pedagogickou praxi.

ÚČJ zajišťuje jazykovědnou část vzdělávání v těchto oborech:

Český jazyk a literatura (kód oboru: 7310R033 CJ, typ studia: bakalářské, forma studia: prezenční jednooborové i dvouoborové, titul: Bc.):  Přijímací řízení  |  Průběh studia  |  Závěr studia  |  Profil absolventa

Český jazyk a literatura (kód oboru: 7310T033 CJ, typ studia: magisterské navazující, forma studia: prezenční jednooborové i dvouoborové, titul: Mgr.):  Přijímací řízení  |  Průběh studia  |  Závěr studia  |  Profil absolventa

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (kód oboru: 7504T039 CJU, typ studia: magisterské navazující, forma studia: prezenční jednooborové i dvouoborové, titul: Mgr.):  Přijímací řízení  |  Průběh studia  |  Závěr studia  |  Profil absolventa

Doktorský studijní program: Český jazyk (kód oboru: 7310V032 CJ, forma studia: prezenční i kombinované, titul: Ph.D.):  Přijímací řízení  |  Průběh studia  |  Závěr studia  |  Profil absolventa

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (kód oboru: 7310R326, typ studia: bakalářské, forma studia: prezenční jednooborové, titul: Bc.): viz Pro studenty oboru počítačová lingvistika

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (kód oboru: 7310T326, typ studia: magisterské navazující, forma studia: prezenční jednooborové, titul: Mgr.): viz Pro studenty oboru počítačová lingvistika