Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře

Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře

Bromová, Veronika

Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře (Monografie)

Brno, 2009, ISBN: 978-80-210-5005-1.

Práce se zabývá počátky užívání češtiny v administrativní sféře; jmenovitě se jedná o analýzu jazyka nejstarších českých listin od doložených počátků jejich výskytu v poslední třetině 14. století do konce první třetiny století následujícího. Hlavní pozornost je věnována vývoji formuláře a jeho postupnému ustalování; zohledňována jsou rovněž textovědruhová specifika či institucionální a sociální stratifikace vydavatelů a příjemců zkoumaných listin v jednotlivých obdobích.

Publikaci je možno zakoupit na sekretariátě ÚČJ.
Cena 220 Kč