Slova v soukromých dopisech. Lexikografická sonda

Slova v soukromých dopisech. Lexikografická sonda

Hladká, Zdeňka; Martincová, Olga

Slova v soukromých dopisech. Lexikografická sonda (Monografie)

Masarykova univerzita, Brno, 2012, ISBN: 978-80-210-6112-5.

Soukromé dopisy patří k jazykově nejzajímavějším komunikátům. Charakteristická je pro ně mj. vysoká koncentrace příznakového lexika (ve škále od knižních lexémů přes nespisovná slova běžné mluvy a emocionální výrazivo až ke kreativním okazionalismům). Publikace přináší slovníkové zpracování příznakového lexika korespondence mladých lidí přelomu 20. a 21. století (ve více než 800 heslech doplněných v příloze seznamem frazémů). Opírá se o výběr dopisů z korpusově uloženého souboru ručně psané korespondence (KSK-dopisy), který je součástí Českého národního korpusu. Lexikografické zpracování korespondenčních textů nemá v české lingvistice svého předchůdce, práce je proto zamýšlena především jako teoretická a metodologická sonda, která by se mohla stát východiskem pro další lexikografickou reflexi tohoto lingvisticky přitažlivého materiálu.