Modality in Slavonic Languages

Modality in Slavonic Languages

Hansen, Björn; Karlík, Petr (Ed.)

Modality in Slavonic Languages (Sborník)

Mnichov, 2005, ISBN: 3-87690-916-3.

Předkládaný soubor nových statí o modalitě ve slovanských jazycích usiluje o soustředění současných poznatků na poli obecné jazykovědy a slavistiky. Modalita zahrnuje vyjádření možnosti, nutnosti a vůle a vzhledem ke svému postavení na předělu sémantiky, logiky, syntaxe a pragmatiky zaujímá ústřední pozici v mnoha oblastech lingvistického výzkumu. Čtyřiadvacet kapitol dokumentuje šíři a rozmanitost současného slavistického a obecně jazykovědného bádání; kniha je rozdělena do oddílů zabývajících se sémantickými, diachronními, areálními, pragmatickými a také kulturními aspekty modality ve slovanských i jiných jazycích. Jednou z důležitých reflektovaných otázek je vztah modality k sousedním funkčním doménám jako evidence a irrealita. Dalším závažným tématem je problém jazykového vývoje a jazykového kontaktu. Kniha prezentuje práce ze všech slovanských jazyků; navíc přináší poznatky i o několika dalších evropských i mimoevropských jazycích.

Editoři: Björn Hansen, profesor slavistiky na Univerzitě v Řezně (SRN) - Petr Karlík, profesor českého jazyka na Masarykově univerzitě v Brně.

Přispěvatelé: Johan van der Auwera, Juliane Besters-Dilger, Pavel Caha, Mojmír Dočekal, Juraj Dolník, Egbert Fortuin, Ferdinand de Haan, Björn Hansen, Milada Hirschová, Axel Holvoet, Petr Karlík, Małgorzata Korytkowska, Alla Kožinova, Roland Meyer, Biliana Müller, Jan Nuyts, Eva Pallasová, Taťjana Parmenova, Vladimir Plungian, Hanna Pułaczewska, Ewa Schalley, František Štícha, Svetlana S. Vaulina, Radoslav Večerka, Daniel Weiss, Björn Wiemer a Viktor S. Xrakovskij.