Korpus jako zdroj dat o češtině

Korpus jako zdroj dat o češtině

Karlík, Petr (Ed.)

Korpus jako zdroj dat o češtině (Sborník)

Brno, 2004, ISBN: 80-210-3595-1.

Obsah sborníku:

KAREL OLIVA - DRAHOMÍRA "JOHANKA" DOLEŽALOVÁ: O korpusu jako zdroji jazykových dat

PETER KOSTA: Syntax ticha (VP-elipsa / gapping a IP-elipsa / sluicing) v češtině a angličtině, aneb: jak získat a teoreticky popsat něco, co není viditelné v korpusu?

NEIL BERMEL: Jak často se vyskytují (vyskytujou) tzv. hovorové tvary 1. os. j. č. a 3. os. mn. č. v Českém národním korpusu?

JARMILA PANEVOVÁ: Všeobecné aktanty očima Pražského závislostního korpusu (PZK)

RAROSLAVA KVAPILOVÁ BRABCOVÁ: Kolísání rodu substantiv

VLADIMÍR PETKEVIČ: Lokál a jeho automatická identifikace v korpusu SYN2000

FRANÇOIS ESVAN: Vidová opozice v kontextu

MARKÉTA ZIKOVÁ - PAVEL CAHA: Neshody s děvčetem? (K hierarchii jmenných rysů)

JANA OBROVSKÁ: Variantnost v deklinaci apelativních feminin

MILENA HEBALOVÁ: Varianost v dativu singuláru (měkký vzor)

MILADA HIRSCHOVÁ: Jaké poznatky o ilokučních slovesech lze z korpusu získat?

EVA HAJIČOVÁ: Kontrast v základu výpovědi ve světle Pražského závislostního korpusu

VERONIKA KOLÁŘOVÁ: Valence deverbálních substantiv: některé specifické posuny v povrchových realizacích participantů

PETR NÁDENÍČEK: Několik postřehů k vnitřní struktuře a mikrosyntaxi verbálních substantiv podle SYN2000

JOSEF ŠIMANDL: Faktory verbálních adjektiv a jejich konkurentů

FRANTIŠEK ŠTÍCHA: Kataforické korelativum to v souvětí s větami podmětovými a předmětovými

LUDMILA UHLÍŘOVÁ: O "nepřesné" anafoře

IVANA KOLÁŘOVÁ: Významy slova to v navazovací platnosti v textech Českého národního korpusu

JAKUB DOTLAČIL: Jedno syntaktické omezení u neprojektivních konstrukcí s klitikami

ROLAND MEYER: Syntax doplňovacích otázek v teorii a v ČNK

MILENA HNÁTKOVÁ: Speciální frazémy a jejich identifikace v korpusu