Jazyk a jeho proměny

Jazyk a jeho proměny

Čornejová, Michaela; Kosek, Pavel (Ed.)

Jazyk a jeho proměny (Sborník)

Brno, 2008, ISBN: 978-80-7294-301-2.

Obsah sborníku:

Michaela Čornejová: Úvodní slovo

Tilman Berger: Diakritické znaky v Pravopisnosti Řeči Čechské Jana Václava Póla

Václav Blažek: Σούδητα ὅρη

Veronika Bromová: Šlechtická jména ve staročeských listinách

Alena M. Černá: Názvy částí lidského těla (nejen) ve staré češtině

Milan Harvalík: K integračním tendencím v současné onomastické terminologii

Zdeňka Hladká: Milá Jano, Jájo, Janičko... Materiál pro výzkum rodných jmen a hypokoristik

Milada Homolková: Slovo čtenář ve staré češtině

Milan Jelínek: Styl beletrizované korespondence mezi Janem Werichem a Jiřím Voskovcem (Komentář ke Korespondenci I a II)

Petr Karlík: Slovotvorba adjektiv na -teln(ý): případ pro diachronní pohled

Helena Karlíková: K etymologii jednoho staročeského adjektiva

Stanislava Kloferová: K nepřeneseným víceslovným pojmenováním v nářečích

Miloslava Knappová: Rodná jména v Česku v 21. století

Karel Komárek — Miroslav Vepřek: Modlitba sv. Řehoře v církevněslovanském a staročeském překladu

Pavel Kosek: Slovosled reflexivního výrazu se ve frázi verba finita v barokní češtině

Michal Křístek: Vlastní jméno osobní v uměleckém překladu: český Huckleberry Finn 1893—2003

Petr Nejedlý: K otázce parasystémového tvoření staročeských složených oikonym

Marek Nekula: Hus — Husova, Žižka — Žižkov...: Toponyma a ideologie

Stefan Michael Newerkla: Atanáš Jan Blažej Spurný (1744—1816)

Klára Osolsobě: Propria (příjmení na -č) — problém automatické morfologické analýzy

Lucie Rychnovská: Vlastní jména zeměpisná v díle Jindřicha Hýzrla z Chodů

Dušan Šlosar: K relativní chronologii ve vývoji českého dlouhého vokalismu

Rudolf Šrámek: K interdisciplinárním aspektům onomastiky

Radoslav Večerka: Staroslověnská personální propria v posesivu

Jarmila Vojtová: K problematice vinařské nářeční terminologie

Jana Zemanová: Některé staročeské výrazy ze sémantického pole hněvu

Pavol Žigo: Ideonymá a problematika transonymizácie