Enklitika v češtině barokní doby

Enklitika v češtině barokní doby

Kosek, Pavel

Enklitika v češtině barokní doby (Monografie)

Brno, 2013, ISBN: 978-80-7294-897-0.

Autor publikace Pavel Kosek je odborným asistentem na Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde vyučuje předměty orientované na dějiny češtiny a její vývoj. Ve své odborné činnosti se dlouhodobě zabývá výzkumem barokní češtiny, která — jsouc od počátků národního obrození paušálně odmítána jako úpadková — byla českou historickou jazykovědnou bohemistikou do nedávné minulosti vědecky zanedbávána. Jak napovídá titul knihy, autor se zaměřil na analýzu jednoho z významných aspektů českého slovosledu v jeho starších vývojových fázích. Enklitika představují fenomén, jenž se nachází na rozhraní mezi zvukovou a gramatickou stavbou jazyka a který je kvůli řadě univerzálních jazykových mechanismů ovlivňujících jeho slovosled oblíbeným objektem zájmu současné jazykovědy. Práce je rozčleněna do kapitol, které se věnují jednotlivým typům tzv. stálých příklonek: starobylým částicím ť (ti/tě) a li, formám auxiliáru préterita a kondicionálu, krátkým zájmenným tvarům, jež mají dlouhou (přízvučnou) variantu, a adverbiu/spojce však. Monografie vychází z materiálové analýzy privátního korpusu tištěných památek rozličných žánrů, které byly vydány v rozmezí let 1620 až 1775. Je koncipována tak, aby barokní čeština, jež se nachází přibližně uprostřed mezi češtinou starou a moderní, umožnila nahlédnout trendy a změny, které slovosled českých enklitik během historického vývoje ovlivnily.
(zdroj: nakladatelstvi.hostbrno.cz)