Dějiny českého pravopisu (do r. 1902)

Dějiny českého pravopisu (do r. 1902)

Čornejová, Michaela; Rychnovská, Lucie; Zemanová, Jana (Ed.)

Dějiny českého pravopisu (do r. 1902) (Sborník)

Host, Brno, 2011, ISBN: 978-80-7294-508-5.

OBSAH SBORNÍKU

Jana Pleskalová / Vývoj pravopisu ve staré češtině z pohledu dějin jazykovědné bohemistiky
Ondřej Šefčík / K základním pojmům grafémiky

I / OBDOBÍ 12. – 15. STOLETÍ
Josef Vintr / Glosa ke grafice Jagićových a Paterových glos
Michaela Čornejová / Specifika grafiky nejstarších českých toponymických bohemik
Naděžda Kvítková / Grafická stránka nejstarších zápisů kroniky tak řečeného Dalimila
Milada Homolková / O pravopise staročeských veršovaných legend z doby lucemburské
Marek Janosik-Bielski / Pravopisné zvláštnosti v sbírce staročeských kázání založených na legendách
Kateřina Voleková / Specifické rysy pravopisného systému ve Slovníku klementinském (1455)
Martina Jamborová / Kvantita jako významový diferenciační činitel ve středověkém právnickém textu
Štěpán Šimek / K pravopisné podobě proprií cizího původu v prvotisku staročeského Překladu kroniky Twingerovy Beneše z Hořovic (1488)
Miloslava Vajdlová / Pravopisná specifika rukopisného zápisu Cesty z Čech do Jeruzaléma a Egypta Martina Kabátníka aneb Co všechno rukopis prozradil o svém původu, účelu a písaři
Jaroslava Pečírková, Hana Kreisingerová, Markéta Pytlíková / Interpunkce a členění textu v staročeských biblických rukopisech
Veronika Bromová / Pravopis českých administrativních textů 14. a 15. století a jeho zachycení ve vybraných edicích
Dušan Šlosar / Diakritický pravopis

II / OBDOBÍ 16. – POLOVINY 18. STOLETÍ
Petr Nejedlý / Humanistický a barokní pravopis z pohledu lexikologického
Kateřina Rysová / K přepisu německých přejímek do češtiny doby střední
Alena M. Černá / Specifika pravopisného úzu rukopisných textů 16. století
Ondřej Koupil / Psáti, neb tisknouti? (Nám4, ŠtVýb1 a písaři)
Pavel Kosek / Interpunkce českých tištěných kancionálů 17. a 18. století a její transkripce
Alena A. Fidlerová, Robert Dittmann, Veronika S. Vladimírová / Užívání velkých písmen v českých tištěných Biblích raného novověku
Jana Zemanová / Analýza grafické stránky kancionálu z Ostré Lhoty

III / OBDOBÍ POL. 18. – 19. STOLETÍ
Tilman Berger / Argumentace reformátorů českého pravopisu v letech 1780–1850
Stefan Michael Newerkla / Recepce pravopisu Jana Václava Póla jeho vídeňskými a vídeňskonovoměstskými současníky
Stanislava Spinková / K pravopisu českých textů z konce 18. století (vybrané texty J. Rulíka)
Robert Adam / Grafická stránka korespondence Boženy Němcové
Lucie Rychnovská / Korespondence Bedřicha Smetany z hlediska pravopisného
Katarína Muziková / K pravopisu češtiny na Slovensku v obrodenskom období

IV / POČÍTAČOVÉ NÁSTROJE
Martin Stluka / Zpracovávání jednotlivých pravopisných systémů v rámci diachronní složky Českého národního korpusu
František Martínek / Pravopis starších textů versus textový korpus k lingvistickým analýzám
Boris Lehečka, Kateřina Voleková / (Polo)automatická počítačová transkripce