Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS

Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS

Hladká, Zdeňka

Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS (Korpus)

01.01.2005.

Soukromé dopisy jsou díky pestrosti idiolektů, spontánnosti a kreativitě jazykového projevu a především prolnutí psanosti a mluvenosti jedinečným studijním materiálem zejména pro lingvistiku, mohou však poskytnout zajímavé podněty i řadě dalších disciplín, např. sociologii nebo psychologii. Korespondence konce 20. a počátku 21. století je navíc pramenem poznání proměn psané komunikace v zlomovém období nástupu elektronických médií.

Na CD1 a CD2 je zaznamenáno 2000 ručně psaných dopisů, 1000 e-mailů a 2000 SMS z let 1990 - 2005. Zastoupeni jsou pisatelé z celé České republiky, všech věkových a vzdělanostních kategorií. Akcentována je zejména korespondence mladých lidí, která nejlépe dokládá současné vývojové tendence češtiny i proměny korespondenčního žánru. Všechny texty provázejí sociologické charakteristiky pisatelů i adresátů a informace o nářečním zázemí pisatelů; část textů je morfologicky označkována. Korespondence je uvedena jednak v plné textové podobě, jednak zpracována v podobě elektronického korpusu (pod vyhledávacím programem Bonito - Manatee) umožňujícího řadu automatických operací a statistické hodnocení jazykových jevů. Připojeny jsou i fotokopie všech ručně psaných dopisů, frekvenční seznamy slovních forem a statistické přehledy.

Projekt byl realizován za finanční podpory Grantové agentury ČR (ev. č. 405/03/0248)

Zdeňka Hladká (*1958)
Absolventka českého jazyka a historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala v brněnské pobočce Dialektologického oddělení ÚJČ ČSAV, kde se účastnila přípravy prvních dvou dílů Českého jazykového atlasu (1993, 1997). Od r. 1991 vyučuje na FF MU v Brně. Je autorkou monografie Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech. K sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích (2000) a spoluautorkou několika kompendiálních lingvistických příruček: Příruční mluvnice češtiny (1995), Encyklopedický slovník češtiny (2002). Podílí se na organizaci mezinárodní bohemistické konference Čeština - univerzália a specifika a na vydávání sborníků z této konference. V poslední době se věnuje korpusové lingvistice a analýze jazyka korespondence. Připravila Brněnský mluvený korpus (od r. 2002 součástí ČNK).

Na projektu Čeština v současné soukromé korespondenci se dále podíleli:
pracovníci a doktorandi Filozofické fakulty a Fakulty informatiky MU v Brně Klára Osolsobě a Dana Hlaváčková (morfologické značkování), Pavel Rychlý (korpusový manažer), Radek Sedláček (morfologický analyzátor), Marek Veber (morfologická databáze a technické zabezpečení disambiguace), Jarmila Vojtová (úprava a analýza dat), Michaela Křivancová (úprava dat), Zbyněk Vintr (program pro sběr a evidenci SMS) a řada studentů FF MU.