Čeština – univerzália a specifika 5

Čeština - univerzália a specifika 5

Hladká, Zdeňka; Karlík, Petr (Ed.)

Čeština - univerzália a specifika 5 (Sborník)

Praha, 2004, ISBN: 80-7106-659-1.

Obsah sborníku:

HOSTÉ

Joseph E. EMONDS: Organizace lexikonu

FÓRUM

Petr KARLÍK: Mají dějová substantiva slovesný rod?

Aleš SVOBODA: Poznámka o českých zjišťovacích otázkách v budoucím čase ve srovnání s anglickými

Josef ŠIMANDL: Korpus jako (jediný) zdroj?

SYMPOZIUM - REFERÁTY

Markus GIGER: 55 let po Garvinovi: Čeština a standardní průměrná evropština

Galina NEŠČIMENKOVÁ: K zintenzivnění tendencí konvergentního vývoje současných slovanských jazyků

Petr SGALL: K obohacování spisovné češtiny

Masako U. FIDLEROVÁ: Zvukový symbolismus v češtině (na pozadí japonštiny a jiných jazyků)

Valerie VASILJEVOVÁ: Mezijazyková funkční asymetrie z hlediska specifiky příbuzných jazyků

František ČERMÁK: Jazyková variabilita: Případ přísloví

Marek NEKULA: Deminutiva a zdvořilost

Milada HIRSCHOVÁ: Ilokuční slovesa: Mezi pragmatikou a syntaxí

George CUMMINS: Funkce hovorového instr. pl. v komunikační výpovědi

François ESVAN: Budoucí čas a vid v češtině: Několik poznámek na základě korpusových dat

Vladimír PETKEVIČ: Využití pravidel pro negaci v automatickém značkování českých korpusů

Karel PALA & Radek SEDLÁČEK & Marek VEBER: Vztah mezi tvarotvornými a slovotvornými vzory v češtině

Neil BERMEL: V korpuse nebo v korpusu? Co nám řekne (a neřekne) ČNK o morfologické variaci v tvarech lokálu

Peter KOSTA & Jens FRASEK: Neakuzativita (ergativita) vs. neergativita v češtině, polštině a jiných slovanských jazycích na rozhraní morfologie a syntaxe

Barbora SKARABELA & Cathy O'CONNOR & Joan MALING: Monolexemické posesory v češtině a jiných jazycích

Ludmila VESELOVSKÁ: Rozšířená verbální projekce v češtině: tři druhy slovesa být

Hana ŠKRABALOVÁ: Koordinace a struktura nominálních frází v češtině

Tobias SCHEER: O samohláskové délce při derivaci v češtině

Oldřich ULIČNÝ & Eva HRACHOVINOVÁ: Příspěvek k problematice formalizace v jazykovědě: Možnosti řešení různých případů kongruence

Tilman BERGER: Osud nepravidelných substantiv v češtině

Jan ŠTĚPÁN: Otázky a rozkazy v logice

Milan RŮŽIČKA: Geometrie rysů českého finita

Mojmír DOČEKAL: Formální sémantika adnominálního genitivu

Pavel CAHA: Konstrukce akuzativu s infinitivem v češtině

Petr BISKUP: Slovní pořádek, scrambling a adverbiália v češtině

Jana HOFFMANNOVÁ: "Mlžení", "kusejrování" a některé komunikační strategie českých politiků

Světla ČMEJRKOVÁ & František DANEŠ: Své a cizí z hlediska funkčního

Petr MAREŠ: Hry na neformálnost. K neformálnímu vyjadřování v současných českých odborných textech

Joanna MIELCZAREKOVÁ: Zvláštnosti obecné češtiny jako poetizačního nástroje (na základě polských překladů novější české prózy)

Markéta LOPATKOVÁ & Jarmila PANEVOVÁ: Valence vybraných skupin sloves (k některým slovesům dandi a recipiendi)

Renata BLATNÁ: Valence víceslovných předložek s nominativem (na materiálu korpusu SYN2000)

Ludmila UHLÍŘOVÁ: O zdvojené (spřažené, anebo nespojité) deixi v češtině

Karel OLIVA: O gramatických a negramatických konstrukcích se vztažnými zájmeny který a jenž

Norbert NÜBLER: Česká participia ze syntaktického hlediska

František ŠTÍCHA: Opisné pasivní konstrukce s relátorem dostat a trpným participiem v současné češtině: Úzus a gramatičnost

Zdena PALKOVÁ: Přízvukový takt ve struktuře češtiny

Šárka ŠIMÁČKOVÁ: Kvalita české laterály u mladých mluvčích

Bohumil VYKYPĚL: Komutace v glosematice a ve fonologii: Případ staročeských likvid

Pavel MACHAČ: Stabilita zvukových charakteristik fonémů ve spontánních mluvených projevech

Slavomír ONDREJOVIČ: Z česko-slovenského konfrontačného štúdia

Ondřej ŠEFČÍK: Alternace konsonantů v češtině - fonotaktické a morfonologické modelování systému

Aleš SVOBODA: Bohemistika a jazykovědný časopis

Stefan Michael NEWERKLA: Josef Valentin Zlobický (1743-1810) - vídeňský obrozenec a osvícenec