Čeština – univerzália a specifika 4

Čeština - univerzália a specifika 4

Hladká, Zdeňka; Karlík, Petr (Ed.)

Čeština - univerzália a specifika 4 (Sborník)

Praha, 2002, ISBN: 80-7106-611-7.

Obsah sborníku:

Petr KARLÍK: Ještě jednou k českým deverbálním substantivům

Sergio CORDUAS: Česká kultura: čím víc česká, tím víc univerzální

František DANEŠ: Xenismy v současné češtině

Václav BLAŽEK, Václav KLAIN: Etnonymum Čech v kontextu slovanských a indoevropských etnonym

Petr SGALL: Moravská a pražská (malostranská) koncepce aktuálního členění

Světla ČMEJRKOVÁ: Gramatika a pragmatika

Jan KOŘENSKÝ: Gramatika + slovník, nebo slovník + gramatika?

Milan JELÍNEK: Pády prosté ustupují pádům předložkovým

Valerie VASILJEVOVÁ: Substantivní derivace v češtině a v ruštině z hlediska konfrontační lingvistiky

Rudolf ŠRÁMEK: Areál dialektů a areál proprií

Helena KARLÍKOVÁ: Etymologické poznámky k tzv. sekundární deprefixaci

Ondřej ŠEFČÍK: K (ne)pohyblivosti přízvuku (typologická poznámka)

Taťána VYKYPĚLOVÁ: Funkční paradigmatika staročeského čísla

Miroslav KOMÁREK: Ke vztahu mezi videm a tzv. způsoby slovesného děje

Karel KAMIŠ: Vid (gramatická kategorie univerzální a specifická v češtině a v romštině)

François ESVAN: Korpus jako zdroj popisu vidové struktury českého slovesa

Radoslava BRABCOVÁ: Je to už pěkná řádka let… (Využití substantiv kolísajících v rodě)

Jana HOFFMANNOVÁ: Hand-out jako žánr: univerzália textové výstavby vs. specifika českého úzu

František ŠTÍCHA: Obligatorní, preferenční a fakultativní užívání subjektového zájmena já po spojkách hypotaktických - korpusová analýza

Milada HIRSCHOVÁ: Tzv. performativní paradox a důsledky jeho (ne)řešení pro popis typů ilokučních funkcí

Tilman BERGER: Specifický poměr zdvořilosti a oslovování

Ludmila VESELOVSKÁ: Struktura subjekt-predikátové shody

Ivona KUČEROVÁ: Subjekt-predikátová shoda v češtině: univerzální mechanismus, nebo jedinečná jazyková forma?

Mojmír DOČEKAL: Sémantika pravdivostních podmínek pro I-jazyky. Sémantická interpretace českých anafor

Oldřich ULIČNÝ: K vývojové dynamice současné české flexe

Jaroslav HUBÁČEK: Onomaziologické postupy v sociolektech

Vladimír PETKEVIČ: Automatická morfologická disambiguace předložkových skupin v Českém národním korpusu

Karel OLIVA: Formalismus pro popis české syntaxe (se zvláštním zřetelem ke slovosledu)

Miroslav VONDRÁČEK: Prší, fouká a je mi bídně (Pragmatika tzv. jednočlenných vět)

Norbert NÜBLER: Neurčité tvary českého slovesa

Masako U. FIDLER: Vztah mezi solidaritou a jazykem (interpretace na základě češtiny a japonštiny)

IVA NEBESKÁ: Vidění v češtině

Zdeňka HLADKÁ: Tvorba korpusů češtiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Dana HLAVÁČKOVÁ: Morfologické značkování korpusu brněnské mluvy

Jitka JANÍKOVÁ: Územní preference v percepci zjišťovací otázky

Ivana KOLÁŘOVÁ: Významy a funkce univerzálního deiktického slova to

Marie KOPŘIVOVÁ: Valence českých adjektiv s prepozicemi při a kvůli

Pavel KOSEK: Spojky v barokní češtině

Zdena PALKOVÁ, Martin LAUN, Pavel MACHAČ: Parametry popisu pro fonetickou databázi češtiny

Šárka LEŠNEROVÁ: Postavení příklonky se v textu Kryštofa Haranta "Cesta z Království českého... do Země Svaté..."

Jana OBROVSKÁ: Kolokace některých feminin přecházejících od vzoru "kost" ke vzoru "píseň"

KLÁRA OSOLSOBĚ: Mluvnice versus korpus. Několik poznámek k problémům dubletních a variantních koncovek českých substantiv

Karel PALA, Pavel SMRŽ: Elektronická verze SSJČ

Vladimír PFEFFER: K některým otázkám tzv. fázovosti

Claudia RICHTER: Česká kompozita - kognitivně-sémantická analýza

Tomáš RUCKI: Elektronický slovník nonverbálních komunikačních prostředků

Jana SCHWARZ: Typologie interrogativních funkcí v dialogu

Markéta STRAŇÁKOVÁ-LOPATKOVÁ, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ: Valenční slovník stokrát jinak: Co je pod povrchem?

Josef ŠIMANDL: K adjektivům na -ící a -icí

Jarmila VOJTOVÁ: Problematika nářečního slovníku