Čeština – univerzália a specifika 3

Čeština - univerzália a specifika 3

Hladká, Zdeňka; Karlík, Petr (Ed.)

Čeština - univerzália a specifika 3 (Sborník)

Brno, 2001, ISBN: 80-210-2532-8.

Obsah sborníku:

Ludmila VESELOVSKÁ: K analýze českých deverbálních substantiv

Ludmila UHLÍŘOVÁ: Klitika jako kategorie diskusní

František DANEŠ: Univerzália a specifika češtiny v období globalizačních proměn

Petr SGALL: Volnost jako univerzální vlastnost jazyka

Miroslav KOMÁREK: Problém systémového popisu diachronie v různých oblastech jazyka

Jan KOŘENSKÝ: Čeština a čas

Jindřich TOMAN: Ertlova diskuse českých klitik

Aleš SVOBODA: Klitika z hlediska funkční větné perspektivy (II)

František ŠTÍCHA: Anaforické koreferenční substantivum

Jana BÁRTOVÁ: Tautologie jako prostředek ekonomizace řeči

Karl GUTSCHMIDT: Diateze v češtině koncem 19. století na pozadí jiných slovanských jazyků

Peter KOSTA: Negace a větná struktura v češtině

Jarmila PANEVOVÁ, Veronika ŘEZNÍČKOVÁ: K možnému pojetí všeobecnosti aktantu

Norbert NÜBLER: Podmětná valence v českém préteritu

François ESVAN: O některých zvláštnostech českých verb videndi

Karel OLIVA: Některé aspekty komplexity českého slovního nepořádku

Eva HAJIČOVÁ: Syntaktický výzkum nad Českým národním korpusem

Markéta STRAŇÁKOVÁ-LOPATKOVÁ: Některé typy syntaktické homonymie (z hlediska možnosti automatického zpracování)

Vladimír PETKEVIČ: Neprojektivní konstrukce v češtině z hlediska automatické morfologické disambiguace českých textů

Karel PALA, Ivan KOPEČEK: Syntéza řeči založená na slabičných segmentech

Ludmila UHLÍŘOVÁ: Jazyková poradna na internetu jako typ "spisovné situace"

František ČERMÁK: Syntagmatika slovníku: typy lexikálních kombinací

Renata BLATNÁ: Jazykové varianty vs. jazykový systém

Milada HIRSCHOVÁ: Neurčitost obsahu výpovědi vs. neurčitost komunikační funkce

Jana HOFFMANNOVÁ: Specifické možnosti češtiny pro hru s jazykem

Iva NEBESKÁ: Konotace a inference

Josef ŠIMANDL: Počešťování a dnešní české tvarosloví

Galina NEŠČIMENKOVÁ: Univerzální a specifické tendence ve vývoji jazyka sdělovacích prostředků

Diana SVOBODOVÁ: Anglicismy v českých slanzích

Ludmila ZIMOVÁ: Úspornost jako záležitost univerzální a specifická

Marcela VONDROVÁ, Václav BLAŽEK: Slovanské archaismy a dialektismy v toponymii Čech

Vladimír ŠAUR: Opravdu umírají dialekty?