Čeština – univerzália a specifika 2

Čeština - univerzália a specifika 2

Hladká, Zdeňka; Karlík, Petr (Ed.)

Čeština - univerzália a specifika 2 (Sborník)

Brno, 2000, ISBN: 80-210-2262-0.

Obsah sborníku:

Václav BLAŽEK: Keltové - Germáni - Slované

Helena KARLÍKOVÁ: K etymologickému významu slov

Adolf ERHART: K otázce stability souhláskových podsystémů v jazycích evropského makroareálu

Jana PLESKALOVÁ: K problémům onomastické terminologie

Stanislava KLOFEROVÁ: Nářečí v kontaktu

Jana HOFFMANNOVÁ: K univerzálnosti a specifičnosti pojmu dialog

Marie KRČMOVÁ: Termín obecná čeština a různost jeho chápání

Zdenka RUSÍNOVÁ: Jak je to s obecností obecné češtiny

Renata BLATNÁ: K procesu přejímání slov

Jiří KRAUS: K aktuálním otázkám institucionální lingvistiky

Petr SGALL: Sémantika a pragmatika v jazycích různých typů

František ČERMÁK: Index a indexálnost v jazyce: některé poznámky

Eva HAJIČOVÁ: Presupozice, alegace a akomodace

Stanislav ŽAŽA: Tzv. voluntativní (intenční) modalita

François ESVAN: Česká klitika z hlediska typologického

Aleš SVOBODA: Klitika z hlediska funkční větné perspektivy (I)

Jindřich TOMAN: Prosodické spekulace o klitikách v nekanonických pozicích

Karel OLIVA: Hovory k sobě/si/sebe/se

Jarmila PANEVOVÁ: Poznámky k valenci podstatných jmen

Petr KARLÍK: Valence substantiv v modifikované valenční teorii