Obor zaměřený na počítačovou lingvistiku

V roce 2010 byl na FF MU otevřen nový studijní obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (kód oboru: 7310R326, typ studia: bakalářské, forma studia: prezenční jednooborové, titul: Bc.; kód oboru: 7310T326, typ studia: magisterské navazující, forma studia: prezenční jednooborové, titul: Mgr.).

Obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (zkratka PLIN), určený  všem studentům se zájmem o češtinu a počíta­čové technologie,  představuje v českém prostředí na humanitní fakultě průkopnické novum. Výuku zajišťují společně pracovníci Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty MU, Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky MU a Katedry informačních technologií FI MU. Mateřsky je obor zakotven na FF MU, garantem je ÚČJ FF MU. Zaměření studia akcentuje propojení teoretického vzdělání s praxí, studenti jsou od prvních ročníků zapojováni do týmo­vých projektů, součástí výuky jsou exkurze na výzkumná pracoviště i do komerčních firem regionu, s nimiž obor úzce spolupracuje.

Všechny informace pro studenty oboru PLIN přinášejí vlastní webové stránky tohoto oboru: (http://www.pocitacova-lingvistika.cz).

IMG_2296_1