Radoslav Večerka

(* 1928)

Vystudoval češtinu a ruštinu a slovanskou komparatistiku na filozofické fakultě brněnské univerzity mj. u J. Kurze, F. Trávníčka, A. Kellnera, V. Machka. Po absolutoriu zůstal ve svazku fakulty. 1953 PhDr., 1958 CSc., 1987 DrSc.; 1963 habilitace a 1964 doc., profesura z politických důvodů v r. 1968 odložena až na r. 1990. 1968–69 hostující docent a v zimním semestru 1984–85 hostující profesor na univerzitě v Erlangen, 1990–91 v Münsteru; 1992 lektor v Řezně. Dr. h. c. univerzit ve Freiburgu i. Br. a v Sofii. Nositel Badatelské ceny Humboldtovy nadace v Bonnu, Ceny města Brna, Zlaté medaile MU v Brně. Vědecky činný především v oboru paleoslovenistiky, zejm. na úseku syntaxe a lexikografie; zpracovává dále problematiku staroslověnštiny v souvislostech kulturně historických a literárních. Práce ze slovanské komparatistiky. Komparatistické jsou i jeho odborné zájmy etymologické. Intenzívně zabrán do dějin oboru. V metodě jazykovědné práce spojuje filologickou analýzu dokladů se zobecňujícím zřetelem k strukturnímu zapojení zkoumaných jevů do jazykového systému a k souvislostem srovnávacím. V historické a srovnávací syntaxi navazuje na etnopsychologickou linii Zubatý–Trávníček–Havránek–Bauer.

L.: A. Erhart, SPFFBU A 36, 1988, 27–29 (a na str. 30–37 bibliografie); týž, Universitas 21/2, 1988, 95–97; týž, NŘ 72, 1989, 98–99; B. Skalka, SPFFBU A 46, 1998, 206–208 (dodatek k bibliografii); J. Skutil, Vlastivědný věstník moravský 40, 1988, 248–249; týž: Řečkovice a Mokrá Hora. Z dějin městské části Brna, B. 1993, 192–193; M. Mladenova, Palaeobulgarica 18/2, 1994, 113–114; B. Skalka, Opera Slavica. Slavistické rozhledy 8/2, 1998, 49–50; E. Krejčová, Palaeobulgarica 22/2, 1998, 126–127; Příspěvky ke slovanské jazykovědě („Večerkův sborník“), B. 1999 (tam biografie z pera S. Žaži, s. 6–7); (dodatek k bibliografii), SPFFBU A 51, 2003, 257–258; F. Martínek – M. Pytlíková, Rozhovory s českými lingvisty I. (připravili J. Chromý a E. Lehečková), P. 2007, 330–378 (tam i bibliografie); Varia Slavica. Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky, P. 2008, 241–273 (bibliografie)