František Trávníček

(* 1888 – † 1961)

Absolvoval bohemistiku a germanistiku na filozofické fakultě UK v Praze mj. jako žák F. Pastrnka, E. Smetánky, J. Polívky, J. Zubatého. Za první světové války byl důstojníkem československých legií v Rusku. Habilitoval se r. 1920 v Praze, už r. 1921 byl povolán na nově založenou Masarykovu univerzitu do Brna jako profesor českého jazyka se zvláštním zřetelem k dialektologii československé a působil na ní až do konce svého života, v padesátých letech 20. stol. jako její rektor. Člen Československé akademie věd a předseda její lingvistické sekce. Zanechal po sobě rozsáhlé vědecké dílo z jazykovědné bohemistiky. Psal dílčí monografické stati i objemné syntetické práce o českém jazyce v celém rozpětí jeho historického vývoje od češtiny staré až po jazyk současný v jeho stratu spisovném i nářečním, od fonetiky přes gramatickou stavbu až k lexikologii a lexikografii. Věnoval hodně pozornosti otázkám jazykové správnosti a kultury, problémům vyučování mateřštině, otázkám ortoepie a pravopisu, české stylistice. Trvalejší dosah mají jeho nálezy na úseku české syntaxe synchronní, ale zejména historické, v níž navazoval na podnětné koncepce J. Zubatého. Nezdařilé byly jeho pokusy z doby po druhé světové válce o teorii „marxistické jazykovědy“.

L.: Soupis prací F. Trávníčka a F. Wollmana k jejich padesátce, P. 1938; Pocta F. Trávníčkovi a F. Wollmanovi, B. 1948 (tam medailonek z pera A. Kellnera a bibliografie); J. Bauer, ČMM 72, 1953, 201–209; Š. Peciar, JazČ 7, 1953, 125–129; J. Jelínek, ČJ 3, 1953, 5–9; F. Svěrák, ČJ 8, 1958, 201–209; Š. Peciar, SlR 23, 1958, 272–273; J. Bělič, SaS 19, 1958, 177–181; V. Křístek, NŘ 41, 1958, 113–122; Studie ze slovanské jazykovědy („Trávníčkův sborník“), P. 1958 (tam i bibliografie z pera Z. Tyla); M. Jelínek, ČMM 77, 1958, 399–401; týž, SPFFBU A 9, 1961, 5–15; J. Bauer, LF 84, 1961, 303–306; Š. Peciar, JazČ 12, 1961, 177–178; B. Havránek, SaS 22, 1961, 161–162; A. Jedlička, NŘ 44, 1961, 193– 199; E. Jóna, SlR 26, 1961, 372–373; R. Mrázek, ČRus 6, 1961, 243–246; F. Svěrák, ČJL 12, 1961–62, 1–5; S. Urbańczyk, SO 1962; M. Vey a A. Mazon, RÉS 41, 1962, 378–381; A. Širokova, IzvOLiJa 21, 1962, 93–95; A. Vašek, SPFFBU A 10, 1962, 231–234 (dodatek k bibliografii); R. Večerka, Universitas 1978, č. 4, 101–102; týž, Universitas 1984, č. 6, s. 33; J. Ulrichová: František Trávníček (17. 8. 1888 – 6. 6. 1961). Personální bibliografie (s úvodním medailonkem z pera M. Grepla), B. 1988; J. Chloupek, SaS 49, 1988, 248–250; S. Žaža, ČRus 33, 1988, 191–192; M. Grepl, NŘ 71, 1988, 216–22; D. Šlosar, ČJL 39, 1988–89, 31–35