Arnošt Lamprecht

(* 1919 – † 1985)

Vystudoval na filozofické fakultě MU v Brně češtinu a ruštinu mj. u A. Kellnera, F. Trávníčka, V. Machka. Po absolutoriu fakulty učitelství na středních školách, od r. 1950 na filozofické fakultě v Brně, od 1957 jako docent, od 1962 jako profesor. 1950 PhDr., 1955 CSc., 1970 DrSc. Dlouholetý vedoucí katedry českého jazyka, slovanské a indoevropské jazykovědy. Byl externím vedoucím brněnské pobočky ÚJČ ČSAV, členem redakčních rad odborných časopisů. Zastával řadu akademických funkcí, mj. i prorektora univerzity. Bohemista širokého srovnávacího záběru. Od popisné dialektologie synchronní přešel k dialektologii historické a k historii češtiny vůbec; tu zkoumal ve srovnávacích souvislostech slovanských a ty zase v genetických spojnicích širších. Materiálové výsledky přinesl na úseku praslovanštiny, teoreticky mířil přes fázi indoevropskou až k fázi nostratické. Pracovně navazoval na tradice brněnské školy dialektologické a indoevropeisticky komparační. Metodologicky vycházel ze strukturního pojetí jazyka a z fonologických principů Pražské školy, které tvořivě domýšlel a rozvíjel.

L.: R. Večerka, Universitas 1979, č. 5, 97–98; týž, SPFFBU A 27, 1979, 8–10 (tam též bibliografie z pera D. Šlosara a Z. Rusínové na str. 11–16); J. Chloupek, NŘ 62, 1979, 256–259; I. Němec, LF 102, 1979, s. 238; J. Skulina, SlSb 78, 1980, s. 75; R. Večerka, SaS 41, 1980, 75–78; týž, SaS 46, 1985, 340–342; M. Čejka a R. Večerka, SăpEz 1985, Nr. 6, 50–52; M. Grepl, NŘ 68, 1985, 262n.; J. Chloupek, Universitas 1985, č. 4, 107–108; R. Večerka, SaS 46, 1985, 340–342; I. Němec, LF 108, 1985, s. 237; A. Erhart, Sl 55, 1986, 332–334; P. Karlík, ZfSl 31, 1986, s. 788; Š. Ondruš, SlSl 21, 1986, 79–81; I. Ripka, Jazykovedný čas. 37, 1986, 110–111; D. Šlosar, SPFFBU A 34, 1986, 137–138 (s dodatkem k bibliografii na str. 139); D. Šlosar, ČJL 40, 1989–90, 90–91; A. Erhart, Universitas 1995, č. 2, 27–28