Adolf Erhart

(* 1926 – † 2003)

Absolvent oborů klasická a germánská filologie a srovnávací jazykozpyt indoevropský na filozofické fakultě brněnské univerzity (mj. u F. Novotného, A. Beera, V. Machka). Po ukončení studia r. 1949 zůstal ve svazku fakulty jako člen jejího semináře pro indoevropský srovnávací jazykozpyt. 1949 PhDr., 1960 CSc., 1964 docent, 1973 DrSc., 1988 profesor. 1962–63 lektor češtiny na univerzitě v Greifswaldu. 1996 vyznamenán Zlatou medailí Josefa Dobrovského AV ČR. Vedle studií generálně indoevropeistických publikoval závažné práce indologické a baltistické; zasahoval podstatným způsobem též do jazykovědné slavistiky (a jejím mediem též do bohemistiky, zvláště na úseku etymologie).

L.: L. G. Gercenberg, VJa, 1979/2, 41–47; A. Lamprecht, SPFFBU A 34, 1986, 7–9 (11– 14 bibliografie); D. Šlosar, JazA 23, 1986, 117–118; D. Šlosar, LF 109, 1986, 223–224; R. Večerka, Universitas (Brno) 19/3, 1986, 92–94; R. Večerka, JazA 28, 1991, 50–51; M. Krčmová, Univerzitní noviny 3/6–7, 1996, s. 10; (bibliografie), SPFFBU A 44, 1996, 143– 144 a SPFFBU A 52, 2004, 182–184 (z pera B. Vykypěla); Grammaticus. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata, B. 2001; V. Blažek, Baltistica 37, 2002, 388–394; týž, Journal of Indo-European Studies 31, 2003, 435–437; O. Šefčík, Universitas 2003, č. 4, 14–15; B. Vykypěl, Univerzitní noviny 10, 2003, č. 9, s. 8; týž, Acta linguistica Lithuanica 49, 2003, 173–174; týž, JazA 41/1–2, 2004, 51–52; týž, SPFFBU A 52, 2004, 146–158; týž, in: Adolf Erhart, Ausgewählte Abhandlungen zur indogermanischen vergleichenden Sprachwissenschaft, Hamburg 2006, 349–420 (s bibliografií); týž, Život a dílo Adolfa Erharta. Kapitola z dějin české vědy, Praha 2008 (s bibliografií); E. Havlová, Sl 73, 2004, 119–120; B. Vykypěl, SPFFBU A 54, 2006, 229–236