Jaroslav Bauer

(* 1924 – † 1969)

Vystudoval na filozofické fakultě v Brně češtinu a ruštinu mj. u F. Trávníčka, J. Kurze a indoevropeistickou nadstavbu u V. Machka. PhDr. 1949, CSc. 1955. Po absolutoriu zůstal ve svazku filozofické fakulty, posléze jako zástupce profesora (od 1965) a profesor srovnávací slovanské jazykovědy (od 1966). Kromě pedagogické a rozsáhlé badatelské činnosti v oboru vyvíjel neobyčejně intenzívní činnost vědecky organizační, mj. jako sekretář gramatické komise při Mezinárodním komitétu slavistů nebo organizátor mezinárodních konferencí o slovanské syntaxi, pořádaných v Brně. Za zásluhy v oboru slavistiky byl vyznamenán bulharským Řádem Cyrila a Metoděje I. stupně. Jeho vědecké zájmy byly soustředěny na obor slovanské syntaxe v souvislostech komparačně generálních, ale i v slovanských jazycích jednotlivých, zejména v češtině, ruštině, staroslověnštině a polštině. Metodologicky pokračoval v té linii českého syntaktologického bádání, která je vyznačena jmény J. Zubatý, F. Trávníček a B. Havránek. Osvědčoval filologickou akribii a smysl pro detail stejně jako schopnost postihnout strukturní souvislosti zkoumaných jevů a dobrat se zobecňujících závěrů.

L.: A. Lamprecht, SPFFBU, A 17, 1969, 7–9 (na str. 11–29 bibliografie z pera M. Bauerové a R. Mrázka); A. Vašek, JazA 6, 1969, Nr. 1, 55–56; J. Kurz, Sl 38, 1969, 515–517; M. Grepl, SaS 30, 1969, 93n.; R. Večerka, WdSl 14, 1969, 98–102; H. Birnbaum, IJSLP 7, 1963, 211–214; R. Večerka, RočUJEP 1968–75, B. 1976, 59–61; M. Grepl, SPFFBU A 42, 1994, 131–132