Doktorské studium

– obor Český jazyk

Přijímací řízení

Přijímací řízení do doktorského studia probíhá 2x ročně, tj. pro nástup v podzimním nebo v jarním semestru.

Uchazeč o doktorské studium předloží životopis a projekt uvažované disertační práce.

Bližší informace naleznete zde: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/doktorske/index_html

Složení oborové komise
Interní členové
Externí členové

Průběh studia

Cílem doktorského studia oboru Český jazyk je zprostředkovat studentům teoretické přístupy moderní lingvistiky schopné reflektovat strukturu češtiny v synchronním i diachronním rámci.

Doktorské studium na ÚČJ se profiluje v těchto třech směrech:

1) Synchronní lingvistika (formální syntax, morfologie a fonologie, jazyková typologie, stylistika) – garanti: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. a Mgr. Pavel Caha, Ph.D.

2) Diachronní lingvistika (syntaktické, morfologické a onomastické aspekty vývoje češtiny staré a střední doby, etymologie, dialektologie) – garant: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

3) Korpusová a počítačová lingvistika (tvorba, značkování a využití specializovaných jazykových korpusů, algoritmizace) – garant: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

Student se podle svého zaměření zařadí do jedné z těchto tří studijních skupin. Jejich organizace je v gesci příslušných garantů.

Co můžeme doktorandovi nabídnout?
  • zázemí tradičního pracoviště
  • možnost podílet se na vědecko‑výzkumných projektech členů pracoviště
  • rozsáhlé kontakty se zahraničními univerzitami
  • finanční bonusy nad rámec standardního stipendia
Co od doktoranda požadujeme?
  • Podíl na tzv. specifickém výzkumu v rámci ÚČJ, což znamená, že:

– doktorand každý rok prezenčního studia publikuje min. jeden článek, v němž prezentuje výsledky výzkumu vztahujícího se k jeho disertační práci (v 1. roce studia to může být pouze recenze); článek musí být zveřejněn buď v odborném lingvistickém časopise (z domácích zejména Linguistica Brunensia, Naše řeč, Slovo a slovesnost nebo Listy filologické), nebo v konferenčním sborníku;

– doktorand každý rok prezenčního studia vystoupí min. na jedné konferenci, kde prezentuje výsledky výzkumu vztahujícího se k jeho disertační práci;

– doktorand se každoročně účastní Doktorandského dne ÚČJ;

– doktorand pravidelně navštěvuje doktorský seminář, který organizuje vždy garant jeho studijní skupiny.

  • Podíl na výuce v rámci ÚČJ
  • Podíl na životě ÚČJ, což mj. znamená, že se doktorand účastní akcí pořádaných ÚČJ (přednášky zahraničních odborníků, konference, workshopy) a participuje na jejich organizaci.
  • Absolvování min. jedné zahraniční stáže (v délce min. 1 týden), a to v rámci programů nabízených ÚČJ (Erasmus+, Ceepus, Aktion, EGG).

Seznam povinných kurzů:

Doktorský seminář I-VIII (CJDX01–8)

Obecná metodologie I, II (CJDX09, CJDX10)

Jazyková příprava I, II (CJDX11, CJDX12)

Textová příprava I (CJDX13)

Odborná publikace I, II (CJDX14, CJDX15)

Odborný referát I, II (CJDX16, CJDX17)

 

Závěr studia

Podmínky ukončení studia:

– získání min. 240 kreditů

– úspěšné vykonání státní zkoušky

Zkouška je koncipována jako odborná disputace o lingvistických problémech se členy zkušební komise. Nejpozději měsíc před zkouškou komise stanoví soubor témat, která budou předmětem diskuse, a seznámí s nimi uchazeče. Zkouška probíhá nezávisle na obhajobě disertační práce vždy ve zkouškovém období a student ji musí úspěšně absolvovat do konce 6. semestru studia.

– odevzdání disertační práce a tezí k nim (CJDX19, CJDX20) a její úspěšné obhájení

 

Profil absolventa

Absolvent je odborníkem znalým češtiny jakožto „systému“ a/nebo češtiny jakožto formy lidského jednání. Má možnost uplatnění v akademickém prostředí zabývajícím se studiem a/nebo výukou češtiny, respektive v oborech orientovaných obecně na jazyk a jeho aplikace.