Doktorské studium – korpusová a počítačová lingvistika

V rámci studia zaměřeného na korpusovou a počítačovou lingvistiku je
kladen důraz na oblast počítačového zpracování přirozeného jazyka z
pohledu lingvistiky (tvorba, značkování a využití specializovaných
jazykových korpusů, algoritmizace). Semináře se konají ve čtrnáctidenních
intervalech. Jsou zaměřeny na prohloubení znalostí z oblasti budování
korpusů (zejména specializované korpusy) a z oblasti značkování korpusů
(hlubší vhled do lingvistických problémů spjatých s tvorbou nástrojů
automatické morfologické analýzy a v neposlední řadě i s jejich
smysluplným využíváním v lingvistickém výzkumu). Na každý seminář si
vybraný účastník připraví zadané téma, které prezentuje. Témata by měla a)
přispět k prohloubení povědomí o širších souvislostech témat, která
studenti zpracovávají v rámci disertace a b) vytvořit prostor pro odbornou
komunikaci a spolupráci ve skupině.

Součástí studia jsou i zvané přednášky a besedy. Našimi hosty byli:

  • Vladimír Petkevič
  • Alexandr Rosen
  • Vladimír Benko