Doktorské studium – diachronní lingvistika

V rámci diachronní skupiny jsou integrováni doktorští studenti, jejichž
disertační práce reflektuje češtinu v souvislostech etymologie, historické
lingvistiky, onomastiky a dialektologie. Práce skupiny je koncipována tak,
aby se zaměřovala na styčné body těchto jazykovědných oborů, které
spočívají v lingvistických fenoménech spjatých s jazykovou změnou a
variací, s jejich příčinami jazykovými i mimojazykovými a s jejich šířením
společenským i územním. Jazyk je zde chápán nejen jako systém sui generis,
nýbrž také jako nástroj komunikace a identifikace jisté sociální
struktury. Skupina se schází v pravidelném dvoutýdenním rytmu, její
program je rozdělen mezi přednášky zvaných odborníků zabývajících se
některou z cílových badatelských oblastí diachronní skupiny a z vystoupení
doktorandů-účastníků skupiny, prezentujících průběžné výsledky svého
výzkumu. Klíčovou roli hraje diskuze mezi účastníky skupiny, která
poskytuje doktorandům příležitost rozšiřovat své odborné obzory a zároveň
tříbit lingvistickou metodologii.

V semináři promluvili nebo promluví odborníci z pracovišť mimo MU:

  • Alena Černá
  • Robert Dittmann
  • Stanislava Kloferová
  • Boris Lehečka
  • Stefan M. Newerkla
  • Miroslav Vepřek