slovnik

 

Obor zaměřený na počítačovou lingvistiku

ÚČJ FF MU garan­tuje od r. 2010 studijní obor Český jazyk se specia­li­zací počítač­ová lingvis­ti­ka, jehož cílem je propo­jit huma­nitní a příro­dovědné vzdělání a poskyt­nout studen­tům náhled do obou těchto světů. Jde o jediný logo_plin-page-001obor na huma­nitně orien­to­vané fakultě v České repub­li­ce, v němž lze studo­vat počítač­o­vou lingvis­tiku již v bakalářs­kém stup­ni. Více zde.

slovnik